پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه b (1171)

2-8-7- مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط……………………………………………………..56 2-9- خانواده الگو های انفرادی ………………………………………………………………………………………..60 2-9-1- روش های آموزش انفرادی…………………………………………………………………………….61 2-9-2- آموزش انفرادی و ویژگی های آن……………………………………………………………………62 2-9-3- آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه اسکینر…………………………………………………………..64 2-9-4- آموزش Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان b (1161)

58جدول4-6: میانگین صید بر واحد سطح آبزیان به تفکیک مناطق، در آبهای استان هرمزگان (1388)(Kg/nm2) …………………………………………………………………………………………………………60جدول4-7: میانگین صید بر واحد سطح آبزیان به تفکیک لایه عمقی در آبهای استان هرمزگان (1388)(Kg/nm2) …………………………………………………………………………………………………………61جدول4-8: توده زنده (بر Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (1167)

3-1-3- تأثیر سازند‌ها و تشکیلات زمین شناسی بر منابع آبی383-1-4- آب‌های سطحی393-1-5- آب و هوا393-1-6- وضعیت منابع آبی413-1-7- وضعیت کشاورزی433-1-8- وضعیت دام و طیور443-1-9- پوشش گیاهی منابع طبیعی453-1-10- کیفیت آب و خاک منطقه463-2- روش تحقیق463-2-1- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله b (1162)

1-4-3.تأمین مالی8 1-4-4.انواع روشهای تأمین مالی8 1-5.سئوال تحقیق19 1-6.فرضیههای تحقیق19 1-7.اهداف تحقیق19 1-8.محدودیتهای تحقیق20 1-9.روش تحقیق20 1-10.ساختار تحقیق21فصل دوم: ادبیات موضوع22 2-1.اهمیت صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد22 2-2.نقش صنایع کوچک و متوسط در تولید Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله رایگان b (1168)

3-1-3- تأثیر سازند‌ها و تشکیلات زمین شناسی بر منابع آبی383-1-4- آب‌های سطحی393-1-5- آب و هوا393-1-6- وضعیت منابع آبی413-1-7- وضعیت کشاورزی433-1-8- وضعیت دام و طیور443-1-9- پوشش گیاهی منابع طبیعی453-1-10- کیفیت آب و خاک منطقه463-2- روش تحقیق463-2-1- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (1169)

2-3- جامعه آماری603-3- حجم نمونه614-3- روش نمونه گیری615-3- محدوده زمانی و مکانی تحقیق626-3- ابزار و روش گرد آوری داده ها627-3- پرسشنامه پژوهش628-3- تعیین امتیاز پرسشنامه659-3- پایایی و روایی پژوهش6510-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها6711-3- Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

دانلود مقاله b (1164)

گزیده ای از قصیده ی “الحنان النارنج”56عوامل موثر در شعر ابوشادی58گرایشهای ادبی اجتماعی ابوشادی59آثار ابوشادی61تالیفات دکتر ابوشادی در نقد و ادب و اجتماع62مجله‌هایی که ابوشادی به چاپ رسانده است63کتابهای علمی و غیره 64فصل چهارم (جمعیت Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع مقاله b (1165)

گفتار اول – تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………..86گفتار دوم – عناصر متشکله جرم خیانت در امانت……………………………………………………………………………………..88گفتار سوم – تاثیرگذاری اسناد سجلی جعلی در وقوع خیانت در امانت…………………………………………………………….92گفتار چهارم – حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت و تاثیر گذشت شاکی………………………………………………………..94گفتار Read more…

By 92, ago