پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (1166)

گفتار اول – تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………..86گفتار دوم – عناصر متشکله جرم خیانت در امانت……………………………………………………………………………………..88گفتار سوم – تاثیرگذاری اسناد سجلی جعلی در وقوع خیانت در امانت…………………………………………………………….92گفتار چهارم – حیثیت عمومی جرم خیانت در امانت و تاثیر گذشت شاکی………………………………………………………..94گفتار Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (3777)

نتایج عددی 58نتیجه‌گیری 62پیوست الف) 63پراکندگی اپتیک غیرخطی از ذرات کروی و استوانه‌ای 63پیوست (ب) 65ذرات بیضی‌گون 65منابع و مآخذ 66چکیده انگلیسی67فهرست جداولعنوانصفحهجدول (2-1) مقدار عناصر قطبش‌پذیر در مرتبه‌ی دوم فرکانس مجموع پراکندگی از یک Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق b (3772)

پیوست 1: برنامهنویسی43 سایت منبع منابع و مراجع51چکیده انگلیسی53فهرست جدول هاعنوان و شماره صفحهجدول 1: برآورد خطای نوع اول برای k=3 جامعه نرمال مستقل برای روش های JKL، MJKL. ……………………………………………………………………………………………………………………… 31جدول 2: برآورد توان برای Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع تحقیق b (3778)

2-2-6 سنتز مشتقات پیریمیدینی با کاتالیزور پالادیم…………………………………………………………………222-2-7 سنتز پیریمیدینها از طریق واکنش بسته شدن حلقه/ آزا-ویتینگ……………………………………………..222-2-8 سنتز پیریمیدین N-اکسیدها از طریق واکنش افزایش هسته دوستی………………………………………….232-2-9 سنتز مشتقات پیریمیدینی پر استخلاف، با شروع از دی اتیل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (3774)

3-2-3- آکواریومهای پرورش ماهی 243-2-4- ساخت جیره غذایی 243-2-5- آغاز دوره پرورش 24فهرست مطالبعنوان صفحه3-2-6- زیست سنجی 253-2-7- کنترل عوامل فیزیکی و شیمیایی آب 253-2-8- تغذیه ماهیان 253-2-9- نمونه برداری 263-2-10- شاخصهای مورد مطالعه 26 Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (3780)

فصل اولطرح تحقیق1-1مقدمه نقش و کارگر مدارس در آستانه هزاره ی سوم میلادی تغییر و جهش چشمگیری پیدا کرده است افزدن برایفای نقش سنتی مدارس مبنی بر تربیت افرادی فرهیخته مدارس عهده‌دار پرورش شهروندانی مسوؤل Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

مقاله دانلود b (3775)

عنوان صفحهشغل معلمی در سخنان مقام معظم رهبری:12ملاک های انتخاب شغل12استعداد عاملی موثر در انتخاب شغل13بررسی علائق به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل14فرصت‌های شغلی به عنوان عامل موثر در انتخاب شغل14عوامل اقتصادی به عنوان Read more…

By 92, ago
پایان نامه ها

تحقیق رایگان b (3781)

فصل اولطرح تحقیق1-1مقدمه نقش و کارگر مدارس در آستانه هزاره ی سوم میلادی تغییر و جهش چشمگیری پیدا کرده است افزدن برایفای نقش سنتی مدارس مبنی بر تربیت افرادی فرهیخته مدارس عهده‌دار پرورش شهروندانی مسوؤل Read more…

By 92, ago