پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه ارشد b (3776)

3- 10- تهیه 5-(2-(2-نیترو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید…………………………………….473- 11- تهیه 5- (2-مزتیل دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید………………………………………………..473- 12- تهیه تهیه 5-(2-(2-کلرو فنیل) دی آزنیل)-2-هیدروکسی بنزوئیک اسید………………………………483- 13- روش عمومی تهیه مشتقات 2-فنیل بنزاکسازول دارای اتصال Read more…

By 92, ago