در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-8-2) خلاقیت فردی در مقابل نوآوری تیمی32
2-8-3) نوآوری رو به پیشرفت32
2-8-4) نوآوری و خلاقیت جهانی33
2-8-5) نوآوری نظام یافته (TRIZ)41
2-9) ویژگی های خدمات بانکی43
2-9-1) مقایسه خدمات بانکهای ایرانی وخارجی :44
2-10) پذیرش تکنولوژی50
2-11) تئوری انتشار نوآوری (IDT)51
2-12) تئوری عمل منطقی (TRA)52
2-13) تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB)54
2-13-1) اجزا و روابط تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده55
2-14) مدل پذیرش تکنولوژی (TAM)56
2-15)تئوری ویژگی‌های درک شده نوآوری (PCI)58
2-16) تئوری تجزیه شده رفتار برنامه‌ریزی شده (DTPB)60
2-17) مدل تکامل یافته پذیرش تکنولوژی (TAM2)62
2-18) نتیجه‌گیری و ارائه مدل مفهومی63
2-19) نمونه ای از شرکتهای نوآور، شرکت خدمات فناوری نوآور پاسارگاد(نوپاد)65
2-20) نمونه ای از طرحهای نوآورانه66
2-21) پیشینه تحقیق در داخل و خارج از کشور67
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 ) مقدمه74
3-2)روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………75
3-2-1)جمع آوری اطلاعات75
3-2-2)شیوه تجزیه و تحلیل داده ها76
3-2-3)طراحی و مقیاسهای پرسشنامه76
3-3)جامعه آماری تحقیق77
3-4)نمونه و روش های نمونه گیری تحقیق77
3-5)روش های گرد آوری اطلاعات77
3-6)بررسی پایایی و روایی ابزارهای جمع آوری اطلاعات78
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1) مقدمه:86
4-2)آمار توصیفی87
4-2-1)توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت :87
4-2-2)توزیع پاسخگویان بر حسب سن:88
4-2-3)توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات:89
4-2-4)توزیع پاسخگویان بر حسب رده سازمانی:90
4-2-5)توزیع پاسخگویان بر حسب نوع استخدام:91
4-3)توصیف متغیرهای تحقیق92
4-3-1)نوآوری خدمات92
4-3-2)نوآوری تکنولوژیک93
4-3-3)نوآوری فرآیند94
4-3-4)تجهیز منابع95
4-4)آزمون فرضیات تحقیق96
4-4-1)فرضیه اول : بین نوآوری خدمات و تجهیز منابع رابطه وجود دارد.96
4-4-2)فرضیه دوم : بین نوآوری تکنولوژیک و تجهیز منابع رابطه وجود دارد.97
4-4-3)فرضیه سوم : بین نوآوری فرآیند و تجهیز منابع رابطه وجود دارد.98
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1)مقدمه101
5-2)نتایج آمار توصیفی101
5-3)نتایج آزمون فرضیه ها (آمار استنباطی) :103
5-3-1)نتایج آزمون فرضیه اول103

سایت منبع

5-3-2)نتایج آزمون فرضیه دوم103
5-3-3)نتایج آزمون فرضیه سوم103
5-4) پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………104
5-5)پیشنهادات برای تحقیقات آتی106
5-6) محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..107.
ضمائم108
منابع:113
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1 :چگونگی توزیع سوالات پرسشنامه76
جدول 3-2:آلفای کرونباخ برای متغیر نوآوری خدمات80
جدول 3-3:آلفای کرونباخ برای متغیر نوآوری تکنولوژیک81
جدول 3-4:آلفای کرونباخ برای متغیر نوآوری فرآیند82
جدول 3-5: آلفای کرونباخ برای متغیر تجهیز منابع …………………………………………………………………….. ……..83
جدول 3-6 :میزان آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق84
جدول4-1:جدول توصیفی جنسیت87
جدول4-2:جدول توصیفی سن88
جدول4-3:جدول توصیفی میزان تحصیلات89
جدول4-4:جدول توصیفی رده سازمانی90
جدول4-5:جدول توصیفی نوع استخدام91
جدول4-6:میزان نوآوری خدمات92
جدول 4-7 :میزان نوآوری تکنولوژیک93
جدول 4-8 :میزان نوآوری فرآیند94
جدول 4-9: میزان تجهیز منابع95
جدول 4-10:بررسی آزمون فرضیه اول تحقیق96
جدول 4-11:بررسی آزمون فرضیه دوم تحقیق97
جدول 4-12:بررسی آزمون فرضیه سوم تحقیق98
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار4-1:فراوانی جنسیت87
نمودار4-2:فراوانی سن88
نمودار4-3:فراوانی میزان تحصیلات89
نمودار4-4:فراوانی رده سازمانی90
نمودار4-5:فراوانی نوع استخدام91
نمودار بافت نگار 4-6 : نمودار هیستوگرام مربوط به نوآوری خدمات92
نمودار بافت نگار 4-7 :نمودار هیستوگرام مربوط به نوآوری تکنولوژیک93
نمودار بافت نگار 4-8 :نمودار هیستوگرام مربوط به نوآوری فرایند94
نمودار بافت نگار 4-9 :نمودار هیستوگرام مربوط به تجهیز منابع95
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1- فرآیند پذیرش نوآوری30
شکل 2-2 اجزاء و روابط تئوری عمل منطقی53
شکل 2-3- تئوری رفتار برنامه ریزی55
شکل 2-4- اجزاء و روابط مدل‌پذیرش تکنولوژی دیویس56
شکل 2-5- اجزا و روابط مدل اصلاح شده پذیرش تکنولوژی58
شکل 2-6- اجزای تئوری تجزیه شده رفتار برنامه‌ریزی شده61
شکل 2-7- مدل تکامل یافته پذیرش تکنولوژی………………………………………………………………………………….64
چکیده:
در سال های اخیر صنعت بانکداری شاهد رقابت شدید توام با فرصت ها و تهدیدهای زیادی بوده است. بطور مسلم هیچ بانکی نمی تواند ارائه دهنده همه خدمات بانکی ممکن باشد و در زمینه خدماتی که ارائه می دهد بهترین باشد ، بانک ها می توانند با بررسی نقاط قوت خویش و فرصت های موجود در اقتصاد و بازار کشور استراتژی را پیش بگیرند تا به جایگاه مناسبی در بازار دست یابند.ایجاد فرآیند ها و خدمات جدید و یا تغییر در روشها و خدمات گذشته که ما از آن به نوآوری می توانیم یاد نماییم، امروزه دلیل پیشرفت و جایگاه یابی هر سازمانی در صنعت خود گردیده است. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع بانک کشاورزی استان گیلان تدوین گردیده است. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی و از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی است. روش جمع آوری داده ها میدانی و ابزار جمع آوری آن، پرسشنامه است.
تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS ، به دو روش توصیفی و استنباطی انجام گردید. بدین منظور ، از بین 554 نفر از کارمندان شعب منطقه گیلان، 229 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند، که از طریق آزمون های رگرسیون و همبستگی جزئی اقدام به تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده گردید.متغیرهایی که در این تحقیق برای سنجش نوآوری مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از نوآوری خدمات،نوآوری تکنولو‍‍ژیک و نوآوری فرآیند.با توجه به اهداف تحقیق فرضیه ها بدینگونه تدوین شده است که بین نوآوریهای خدمات ، تکنولوژیک و فرآیند از یک سو و تجهیز منابع از سوی دیگر رابطه وجود دارد.لازم به ذکر است که تمام فرضیه های تحقیق مورد تایید قرار گرفت و نتایج بدست آمده نشان داد که نوآوری خدمات بیشترین تاثیر و نوآوری تکنولوژیک کمترین تاثیر را بر تجهیز منابع دارد. بنابراین سازمان می تواند با استفاده از طرح های نوآورانه شیوه های تجهیز منابع را ارتقا داده و از پیامد های مثبت آن بهره ببرد.
کلمات کلیدی: طرح های نوآورانه، تجهیز منابع، نوآوری تکنولوژیک، نوآوری خدمات، نوآوری فرآیند، بانک کشاورزی
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
همراه با پیشرفت های مختلف در علوم گوناگون و بخصوص در عرصه تکنولوژی و فناوری ها ، مسیر سازمانها و موسسات از سنت گرایی به تحرک و همراه شدن با تغییر و پوست اندازی در مسیر پیشرفت و بکارگیری تکنولوژی و فناوریهای مختلف به عنوان ابزاری برای خدمت رسانی با کمیّت و کیفیت مطلوبتر به مشتریان خود تغییر پیدا نموده تا جایی که امروزه مفاهیمی چون ایده پردازی و نوآوری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و همچنین نوآور بودن توسط هر سازمانی در صنعت مورد فعالیت خود یکی از اهداف تعریف شده توسط همه سازمان ها می باشد ،که امروزه شاهد هزینه های مختلفی به عنوان بودجه تحقیقات و طراحی خدمات و محصولات توسط موسسات و سازمان ها می باشیم.
یکی از صنعت های مهم در این راستا که با سرعت زیاد خود را با پیشرفت ها همراه نموده و همیشه به دنبال ارائه خدمات متنوع تر و بروزتر با توجه به نیازهای مطرح شده جامعه می باشد صنعت بانکداری بوده ، حال اگر بحث نوآور و بروز بودن در خدمات را در صنعت بانکداری کشور بررسی نماییم ، با توجه به تاسیس بانک های خصوصی و خصوصی سازی تعداد زیادی از بانک های دولتی و همچنین اختلاف ناچیز سودبانکی در بخش جذب منابع بین بانک های دولتی و خصوصی ، بانک ها را هر چه سریع تر برای حفظ و جذب مشتریان خود به چاره اندیشی وادار نمود و چاره آن تنها در ایجاد مزیت برای مشتریان با توجه به نیازهای مطرح شده توسط آنها و ایجاد یک روابط خلاق میان بانک و مشتریان می باشد. هدف بررسی مفهوم نوآوری و اهمیت آن در صنعت بانکداری کشور همراه با تاثیر آن در عرصه رقابت بانکداری همراه با پیش بینی آینده می باشد تا تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
1-2) تعریف و بیان مساله
مشتریان سرمایه اصلی موسسات خدماتی مانند بانک ها هستند و جذب سرمایه ی مشتریان در بازار داغ رقابتی بین بانک ها همواره یکی از دغدغه های اصلی بانک ها بوده است و همواره بانک ها تلاش فراوانی در زمینه جذب مشتری و افزایش سپرده گذاری آن ها انجام می دهند تا سرمایه هایی معلق جامعه را به نفع خود جذب نمایند. از جمله این تلاش ها می توان به مشتری مداری اشاره کرد. مشتری مداری یعنی احترام به مشتری و افزایش سرعت، کیفیت و دقت در ارائه خدمات به آنها که زمینه جذب مشتریان و افزایش وفاداری آن ها را فراهم می آورد. از دیگر راه های تجهیز منابع در بانک ها فروش خدمات ریالی شامل افتتاح انواع سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ، حساب های قرض الحسنه پس انداز، گواهی سپرده سرمایه گذاری عام و … می باشد. خدمات مرتبط با بانکداری الکترونیک مانند همراه بانک، اینترنت بانک، تلفن بانک، صدور انواع کارت و فروش کارت های هدیه نیز از دیگر راه های جذب مشتریان می باشد.
علاوه بر آن می توان از برگزاری جشنواره های متنوع و اعطای تسهیلات به اقشار مختلف جامعه نیز به عنوان تلاش های دیگری که در جهت جذب مشتری و تجهیز منابع صورت می گیرد اشاره کرد. اما گاه به دلیل تشابه زیاد بین خدمات ارائه شده از سوی بانک های مختلف و عدم وجود مزیت رقابتی، برخی از بانک ها نمی توانند مشتریان زیادی جذب کنند و با مخاطرات بسیاری مواجه می شوند. اما برخی از بانک ها با استفاده از نوآوری در خط مشی ها و خدمات در تلاش هستند تا مشتریان بیشتری را جذب نموده و بهتر از رقبا و سرمایه مشتریان استفاده نموده و بهتر ازرقبا به تجهیز منابع خود بپردازند. اجرای طرح های نوآورانه مستلزم ایجاد نوآوری در زمینه های گوناگون می باشد. با توجه به نظریه های مختلف صاحب نظران در زمینه نوآوری، نوآوری سازمانی به سه دسته تقسیم می شود (لوالیه و تلیه، 1385، ص21):
1- نوآوری محصول(خدمات)؛
2- نوآوری تکنولوژیک ؛
3- نوآوری فرآیند.
روه و بویس فرآیند نوآوری در سازمان ها را اینگونه تعریف می کند که نوآوری فرآیندی است که طی آن واحد پذیرنده یک گزینه برتر و یا متفاوت از رویه یا محصول جدید را انتخاب و تلاش می کند که آن را به صورتی عملی سازد تا کاستی های موجود در محصول یا رویه مورد نظر رفع یا بهبود یابد (رحماندوست، 1377،ص 22).
در بانکداری نوین عوامل متعددی وجود دارند که بر روند تجهیز منابع پولی بانک‌ها تاثیر می‌گذارند، شناسایی و تعیین میزان تاثیر و نوع ارتباط این عوامل با موفقیت بانک‌ها در تجهیز منابع پولی مقوله‌ای مهم می‌باشد، امروزه شرایط و موقعیت بانک‌ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است عوامل تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. عوامل فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، مهارت، نیروی انسانی شاغل در بانک‌ها، تنوع و کیفیت خدمات بانکی، رضایت مشتریان از کارکنان و مطلوبیت محیط داخلی و محل استقرار شعب در بانکداری نوین ابزارهای مهمی هستند که برای جذب بهینه منابع پولی از آنها استفاده می‌شود.
شاید بارزترین پدیده بانکداری در عصر حاضر جهانی شدن باشد. بانک‌ها و موسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می‌پرداختند. در حال حاضر بانک‌ها مانند سایر سازمان‌ها در سطح جهانی دادوستد می‌کنند، از طرفی با توسعه روزافزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها در جذب منابع مالی، تغییرات چشمگیری به وجود آمده است،‌ به نحوی که شبکه‌های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی یکی از مهم‌ترین راه‌های تجهیز منابع مالی برای بانک‌ها شده‌اند، در عصر حاضر به دلیل وجود رقابت بین بانک‌ها و موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر عوامل موثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه‌ای یافته است. عوامل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متعدد باعث می‌شوند که جذب منابع مالی در بانک‌ها با روشی صحیح و در مسیری مناسب انجام گیرد (سینایی ، 1390،ص29).
در بخش بانکداری، نوآوری‌های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه‌های فروش و دریافت و پرداخت اتوماتیک، بانکداری، مجازی و بانکداری اینترنتی لحظه‌ای تحول عظیمی را در این بخش ایجاد کرده‌اند و باعث ارتقای کارآیی، بهره‌وری، سرعت در برقراری ارتباطات و کاهش هزینه‌های عملیاتی برای بانک‌ها شده‌اند. در بانک‌ها بیشتر خدمات توسط نیروی انسانی ارائه می‌شود و تجهیز منابع در سطح استانداردهای جهانی، مستلزم داشتن کارکنانی ماهر و آموزش‌دیده است. در بعد فنی، کارکنان باید توانایی استفاده از تکنولوژی جدید را داشته و در شغل خود حرفه‌ای باشند، در بعد انسانی، کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند. (قلیچ لی ، 1387،ص28) بانکها برای ارائه خدمات نوین و محصولات جدید نیاز به بازاریابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها با بازاریابی نوین امکان‌پذیر است. در بانکداری نوین، بانک‌ها برای شناسایی مشتریان و نیازهای آنها دست به بازاریابی تک‌به‌تک و بازاریابی بر اساس پایگاه داده‌ها می‌زنند. بازاریابی تک‌به‌تک؛ یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک‌تک مشتریان.
باتوجه به افزایش و شدت رقابت، ارائه خدمات در مکان و محل‌های موردنظر مشتریان عاملی تعیین‌کننده در جذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانک‌ها و دیگر سازمان‌های خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته‌اند. تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیع‌تری را تحت پوشش قرار دهند مکان استقرار شعب بانک‌ها محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. بنابراین بانک‌ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان‌سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازاریابی بانکی به‌ عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب، استقرار شعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهرک‌های صنعتی و مسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ‌های عمومی از جمله پارامتر‌هایی هستند که بر سپرده‌گذاری مشتریان در بانک‌ها تاثیر می‌گذارند.
در این تحقیق منظور از طرح های نوآورانه، طراحی ، تولید و اجرای نوآوری هایی در بخش های مختلف جهت جذب هر چه بیشتر سرمایه مشتریان است.
بانک ها بایستی محصولات و خدماتی را به وجود آورند که با ویژگی های اجتماعی و مذهبی ، قومی و فرهنگی و طیف های اصلی مشتریانشان همخوانی داشته و در عین حال با محصولات و خدمات عرضه شده توسط سایر رقبا هم متفاوت باشند. محصولات منحصربفرد و پرطرفداری که بعضی از بانک ها و موسسات مالی، اعم از حقیقی و مجازی به مشتریانشان می دهند ، می توانند به سکوی پرتاب بسیار خوبی برای این ارائه دهندگان خدمات مالی بدل گردند و مدت هاست بانک ها و موسسات مالی دریافته اند که در یک محیط روبه رشد ، بایستی محصولاتی متنوع تر و پیشرفته تر را از کانال های گوناگون در اختیار مشتریان خود قرار دهند و مرزهای مکانی و زمانی رایج در دنیای خدمات رسانی بانکی را در نوردند . بانک ها باید خود را برای رقابت در بازارهای جهانی به جدیدترین تکنولوژی ها مجهز نمایند . امروزه موسسات تازه وارد به سمت ارائه عرضه خدمات و محصولات ارزان قیمت و مبتکرانه ، درصدد قاپیدن مشتریان بانک های بزرگ و قدیمی و همچنین جذب افراد بدون بانک می باشند. نوآوری فرایندی است که تمام مقاطع سازمان را دربر می گیرد هر سازمان برای ادامه حیات موفق خویش مجبور به زندگی همراه با نوآوری است ، نوآوری بانکی از سال اخیر رشد فزاینده ای داشته است و امروزه با کمک تکنولوژی این رشد از سرعت بیشتری برخوردار شده است . تجربه بانک های موفق به عنوان یک نمونه از موسسات خدماتی نشان داده است که این بانک ها ضمن بهره گیری از امتیازهای کوتاه مدت نوآوری ، برنامه های راهبردی برای نوسازی خود فراهم کرده اند آنها در سایه نوآوری های ابتکاری و برنامه های راهبردی ، ساختار بانک خود را به بانکی منعطف در برابر نوآوری تغییر داده اند مدیران اینگونه بانک ها برای پیروزی در حال و آینده همزمان به دوبازی جداگانه پرداخته اند ، نخست آنکه در بهبود توان رقابتی کوتاه مدت خود می کوشند و کارایی بانک را افزایش می دهند و بر این نکته واقفند که کارایی بالا به تنهایی پیروزی بلندمدت را تضمین نمی کند .
دوم آنکه برای به دست آوردن پیروزی پایدار ، مدیران در بازی دیگری باید استاد باشند و آن شناخت زمان و مکان نوآوری های می باشد در واقع نوآوری نقش حیاتی در تامین نگهداری مزیتی در بانک ها دارد در واقع بانک های پیشتاز به دنبال حفظ فاصله خود نسبت به رقبا هستند . این بانک ها در مقاطع زمانی مختلف خدمات جدیدی را به بازار عرضه می کنند . امروزه بانک ها بیش از پیش دریافته اند که رقابت از طریق ایجاد نوآوری مستمر در خدمات و ساده سازی مراحل انجام کار امری محدود به زمان نیست ، بلکه فرایندی مستمر و دائمی است بانکی موفق نامیده می شود که ماهیت نوآوری های چند منظوره را شناخته و به آن پایبند باشد.
با مقیاس مورد نظر مدیران باید بیش از اجرا یا توسعه نوآوری به فکر طراحی ساختار نوآوری در بانک خود باشند که از آن به عنوان جویبار نوآوری یاد می شود اما چگونه می توان خانواده بانک را به سمت نوآوری سوق داد؟ اگر از جنبه های خاص نوآوری را در بانک ها مورد بررسی قرار داده شود نشان خواهد داده شد که بانک ها ، از وجوه مختلفی نظیر ساختار بازار ، رقبا و خواست مشتریان با نوآوری درگیر هستند تعدادی بر این باورند که نوآوری در تکنولوژی مزایای زیادی نصیب بانک ها می کند ، گروهی نوآوری در خدمات را منشا نوآوری در تکنولوژی می دانند به عقیده آنها خدمات جدید ، فن آوری های جدیدی را می طلبد عده ای ساختار بانک ها را منبع نوآوری می نامند و در نهایت تعدادی نیروی انسانی را به عنوان موتور اصلی نوآوری تعریف می کنند .بنابراین تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع دارای اهمیت بسیاری است. در این تحقیق سعی بر آن است که ارتباط طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع بررسی و مورد تبیین قرار گیرد.
پرسش اصلی که در این پژوهش مطرح شده این است که آیا رابطه ای بین طرح های نوآورانه با تجهیز منابع وجود دارد؟
1-3) اهمیت وضرورت تحقیق
ارائه خدمات غیراعتباری از جمله جذب، نگهداری و نقل و انتقال وجوه زمینه ی جذب مشتریان و درآمدزایی بانک را فراهم می آورد. جذب حساب های ارزان قیمت از قبیل حسابهای قرض الحسنه پس انداز، قرض الحسنه ویژه کشاورزی، جاری و کوتاه مدت ویژه و عادی به کاهش قیمت تمام شده منابع و کاهش هزینه ها کمک خواهد کرد. اگر بانک ها در مسیر جذب سرمایه ی جدید دچار مشکل و اخلال شوند آنگاه به دلیل عدم توانایی در پرداخت تسهیلات به مشتریان قبلی، امکان از دست دادن این مشتریان نیز بانک را تهدید خواهد کرد.در نتیجه بانک ها باید در پی نوآوری هایی باشند تا هم مشتریان و سرمایه ی جدید جذب نمایند و هم از محل این منابع بتوانند به مشتریان قبلی خود تسهیلات ارائه نموده و آنها را نیز حفظ نمایند (حقیقی و همکاران،1388،ص80).
متغیر مستقل به گونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد.یعنی هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد ، در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد.دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جست وجو کرد(سکاران،1388،ص85).در تحقیق فرا رو، طرح های نوآورانه (نوآوری) و ابعاد مختلف آن یعنی نوآوری خدمات، نوآوری تکنولوژیک و نوآوری فرآیند بعنوان متغیر مستقل می باشند.
همچنین متغیر وابسته همان متغیر اصلی است که به منزله یک مطلب قابل پژوهش جلوه می کند.با تحلیل متغیر وابسته (یعنی این که چه متغیرهائی بر آن تاثیر می گذارد) ،می توان برای حل مسال به پاسخ هایی دست یافت(سکاران،1388،ص83).تجهیز منابع بعنوان متغیر وابسته در تحقیق حاضر می باشد.
طرح های نوآورانه، نوآوری هایی هستند که در موسسات مالی علی الخصوص بانک ها به اجرا در می آید و بیش تر در حیطه ارایه خدمات جدید و فرآیندهای جدید است. بنابر این در این تحقیق منظور از طرح های نوآورانه، نوآوری در بخش طراحی ، تولید و ارایه خدمات جدید است. منظور از نوآوری استفاده از خلاقیت و ابتکار در ارائه ی طرح ها و خدمات جدید به مشتریان است که در قالب خط مشی سالانه تجهیز منابع و در ابتدای هر سال از طرف هیئت مدیره تصویب شده و در اختیار شعبات قرار می گیرد. با توجه به نظریه های مختلف صاحب نظران در زمینه نوآوری، نوآوری سازمانی به سه دسته تقسیم می شود (لوالیه و تلیه، 1385،ص21):
1- نوآوری محصول (خدمات)؛
2- نوآوری تکنولوژیک ؛
3- نوآوری فرآیند.
با توجه به افزایش فضای رقابت در صنعت بانکداری ، نوآوری های روزافزون در حوزه خدمات بانکی ، پیشرفت فن آوری و انتظار تسهیل بیشتر انجام امور بانکی از سوی مشتریان ، لازم بودن ایده پردازی ، اهمیت به این موضوع در تدوین سازمان و عملیاتی نمودن آن واقعیتی است اجتناب ناپذیر و بانکهای کشور جهت رقابت باید با شکوفایی خلاقیتها در این مسیر ، با بسترسازی و برنامه ریزی دقیق ، خود را وارد عرصه رقابت جدی تری نمایند(کابارانزاد قدیم،1388،ص20)
بنابراین بطور کلی چنین می توان گفت که اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر ناشی از اهمیت فزاینده ای است که نوآوری در تجهیز منابع در محیط رقابتی و پیچیده بانک های امروزی دارد.
1-4 )اهداف تحقیق
هدف کلی این تحقیق شامل بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع بانک کشاورزی می باشد که به صورت کامل تر به شکل زیر بیان می شود:
الف. انگیزش های لازم برای مدیران جزء جهت ارائه پیشنهادات قابل اجرا در شعب بانک کشاورزی استان گیلان ایجاد گردد.
ب. رابطه نوآوری(اجرای طرح های نوآورانه) و تجهیز منابع در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مشخص شود.
ج- رابطه بین استراتژی های نوآورانه سازمانی (شامل نوآوری خدمات، فرایند و تکنولوژیک) بر عملکرد مالی در شعب بانک کشاورزی استان گیلان مورد سنجش قرار گیرد.
1-5 )فرضیه ی تحقیق
1-5-1)فرضیه اصلی
بین طرح های نوآورانه و تجهیز منابع رابطه وجود دارد.
1-5-2)فرضیه های فرعی
فرضیه1: بین نوآوری خدمات و تجهیز منابع رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه 2: بین نوآوری تکنولوژیک و تجهیز منابع رابطه معنی دار وجود دارد.
فرضیه 3: بین نوآوری فرآیند و تجهیز منابع رابطه معنی دار وجود دارد.
1-6)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
نوآوری خدمات
تعریف مفهومی
نوآوری در محصول شامل ارایه محصول (خدماتی) می شود که در مقایسه با سایر محصولات موجود در بازار، حائز حداقل یک خصوصیت نوین و متمایز باشد (لوالیه، 1385، ص22).
تعریف عملیاتی
در این تحقیق نوآوری محصول بر اساس زیر سازه های ارایه خدمات جدید، بهبود خدمات، پاسخگویی به خواسته های مشتریان، طراحی پیشرو برای خدمات اندازه گیری می شود.
نوآوری فرایند
تعریف مفهومی
نوآوری در فرایند در برگیرنده فرآیندهای صنعتی اجرا شده در زمینه طراحی، تولید وتوزیع محصولات و خدمات می شود. باید خاطر نشان کرد که برای سازمان ها، اهمیت این نوع نوآوری کم تر از اهمیت نوآوری در محصولات نیست (لوالیه، 1385، ص 23).
تعریف عملیاتی
در این پژوهش نوآوری فرآیند براساس زیر سازه های بازارگرا بودن ، حمایت از طرح ایده های نو، اجرای ایده های نو اندازه گیری می شود.
نوآوری تکنولوژیک
تعریف مفهومی
تکنولوژی یکی از ابزارهایی است که موجب ارزش آفرینی و مزیت رقابتی می شود. در حال حاضر در بسیاری از صنایع، نوآوری تکنولوژیک به مهمترین محرک دستیابی به موفقیت رقابتی تبدیل شده است.نوآوری تکنولوژیک عبارت است از عمل معرفی کردن یک وسیله، روش یا مواد جدید برای استفاده از آن ها در جهت اهداف تجاری یا عملی (ا. شلینگ، 1387، ص17).
تعریف عملیاتی
در این پژوهش نوآوری تکنولوژیک بر اساس زیرسازه های تکنولوژی های برتر، توسعه نرم افزاری سازمان، نوآوری در انجام کارها، استفاده از اتوماسیون و رایانه اندازه گیری می شود.
تجهیز منابع
تعریف مفهومی
منظور جذب سرمایه مشتریان و افزایش سپرده گذاری آنها می باشد که در نهایت منجر به افزایش منابع مالی در بانک خواهد شد. سپرده های اشخاص نزد بانک ها از اقلام مهم منابع مالی محسوب میگردد زیرا که حساب سپرده ها چندین برابر سایر منابع میباشد.به همین دلیل تکیه بانکها بیشتر به سپرده اشخاص می باشد (احمدی راد، 1389، ص 142).
تعریف عملیاتی
در این پژوهش بانک ها می توانند به منظور تجهیز منابع پولی، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده ها مبادرت نمایند
الف) سپرده های قرض الحسنه: 1-جاری 2- پس انداز
ب) سپرده های مدت دارد: 1-کوتاه مدت 2- بلندمدت
1-7 )قلمرو تحقیق
1-7-1)قلمرو موضوعی:
این پژوهش در خصوص بررسی تاثیر طرح های نوآورانه بر تجهیز منابع در شعب بانک کشاورزی استان گیلان صورت می گیرد.
1-7-2)قلمرو زمانی:
منظور از قلمرو زمانی این است که تحقیق در چه فاصله ای از زمان صورت میگیرد و از آن جهت ضروری است که بررسی کننده یا خواننده تحقیق با توجه به این دوره زمانی در مورد به کارگیری دستاوردهای تحقیق می تواند تصمیم گیری کند. این پژوهش در دوره زمانی سه ساله 90-92 مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1-7-3)قلمرو مکانی :
قلمرو مکانی این تحقیق شعب بانک کشاورزی استان گیلان است.
ساختار کلی پژوهش
در فصل اول، کلیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم به بیان مطالب مربوط به عنوان پژوهش و پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی پرداخته شد. در فصل سوم، روش تحقیق و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در فصل پنجم به نتیجه گیری فرضیات پرداخته شد.
فصل دوم:
ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه
انتشار به موقع و به هنگام تکنولوژی جدید و پذیرش آن، یک عنصر اساسی در تامین رشد اقتصادی است. از این دیدگاه، درک عوامل تعیین کننده پذیرش تکنولوژی، موضوعی بسیار مهم است. انتشار نوآوری تکنولوژی زمینه ای چند رسانه ای با تاریخچه طولانی است. رویکردهای نظری مختلفی برای مطالعه تصمیم به پذیرش نوآوری ها مطرح شده است. اگرچه ادبیات پذیرش تکنولوژی جدید غنی است اما تعداد کمی از مطالعات نگاه ویژه ای روی صنعت خدمات مالی داشته اند. شناختی که در مورد اهمیت ویژه نوآوری های مالی وجود دارد، شناختی کلی و عمومی است. در زمینه مطالعه انگیزه و گرایش مشتری به استفاده از تکنولوژی جدید، هنگام تعامل با بانک نیز این محدودیت دیده می شود.این فصل از سه بخش تشکیل شده است.
2-2- فناوری اطلاعات1 و سیر تحول آن در نظام بانکی
منظور از اطلاعات، مجموعه ای از ابزارها و روش های لازم برای تولید، پردازش، نگهداری، توزیع و انهدام سیستم های مبتنی بر اطلاعات به معنی فراگیر آن (شامل متن، صورت و تصویر) است و دارای یکی از اجزای زیر می باشد :
– سخت افزار2 ؛
– نرم افزار3 ؛
– سیستم های ارتباطی4.
اسکات موتون5 (1991) فناوری اطلاعات را شامل انواع رایانه ها، سخت افزار، نرم افزار، شبکه های ارتباطی که دو رایانه را به یکدیگر متصل می کند، شبکه عمومی و خصوصی و ترکیب رایانه و فناوری اطلاعات و سیستم هایی که رایانه های شخصی را به ابر رایانه ها متصل می کند و شبکه گسترده جهانی که از یک سلسله رایانه های قدرتمند تشکیل شده است، می داند. در تعریف دیگر، فناوری اطلاعات به اشکال مختلف فناوری اطلاعات اطلاق می شود که با پردازش، نگهداری و ارسال اطلاعات به شکل الکترونیکی می پردازند. تجهیزات فیزیکی برای این امر شامل رایانه، تجهیزات شبکه ارتباطی، تجهیزات انتقال داده مانند تلفن، فکس، موبایل، اینترنت و… است)همان منبع، ص15 و 14).
با توجه به تعاریف فوق، امروزه به کمتر سازمانی برخورد می شود که بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات در آن مطرح نبوده و به یکی از دقدقه های مدیران آن مبدل نشده باشد. در هر جایی، به کارگیری فناوری جدید اطلاعاتی و ارتباطی به منظور افزایش دقت و سرعت در تهیه و توزیع اطلاعات و کیفیت ارتباطات در سازمان با هدف نهایی تعالی سازمان و بهبود کیفیت ارائه محصولات و خدمات مطابق با نیاز مشتری و حتی ورای انتظار مشتری ضروری به نظر می رسد. در این راستا مدیران ارشد باید ارزش فناوری اطلاعات را در تحقق اهداف سازمان و موفقیت خود در نظر داشته باشند. به وضوح می توان اذعان کرد که فناوری اطلاعات در زمینه های مختلف زندگی بشر تاثیرات قابل ملاحظه ای گذاشته است؛ از جمله در آموزش، پزشکی، تجارت، ادارات، دولت، فرهنگ اقتصاد و بانکداری. در این راستا از آنجایی که لازمه حرکت به سمت تجارت و دولت الکترونیک، وجود بانکداری الکترونیک قوی و در واقع حضور فناوری اطلاعات در عرصه بانکداری می باشد. از این رو روزانه شاهد تغییرات روز افزون در این زمینه بوده و خواهیم بود. بر این اساس جهت آشنایی بیشتر با این تغییرات، سیر تحول فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری به شرح زیر ارائه می گردد. باید دانست که تکنولوژی بانک ها مشتمل بر تکنولوژی پردازش، ثبت، نگهداری، تغذیه و تبادل اطلاعات مشتریان است. این تکنولوژی طی دوره های چهارگانه ای به شرح زیر به تکامل رسید(جزفه و استون6، 2003، صص 197-194).
2-2-1- دوره اول – اتوماسیون پشت باجه7
فناوری اطلاعات ابتدا برای خودکار کردن اداره پشتیبانی بانک ها (پشت باجه) در دهه 1960 به کار گرفته شد. این نخستین دوره کاربرد کامپیوتر در صنعت بانکداری بود. در این دوره کاربرد کامپیوتر محدود به ثبت دفاتر و تبدیل کاغذ به فایل های کامپیوتری است. یعنی دفاتر و کارت ها از شعب حذف و گردش روزانه حساب ها در پایان وقت هر روزه به کامپیوترهای مرکزی برای به روز شدن ارسال می گردد. با پیشرفت فناوری اطلاعات در دهه 1970 به جای ارسال اسناد کاغذی به مرکز، عملیات روزانه شعب بوسیله ثبت آنها روی محیط های مغناطیسی به مرکز ارسال شده و پردازش اطلاعات و به روز رسانی حساب ها کماکان در اتاق های کامپیوتر مرکزی صورت می گرفت. دراین دوره عملیات خودکارسازی، تاثیری در رفاه مشتریان و در رقابت بین بانک ها ایجاد ننموده و تنها در ایجاد دقت و سرعت موازنه حساب ها و حذف دفاتر و کارت های حساب از شعب موثر بوده است.
2-2-2- دوره دوم- اتوماسیون جلوی باجه 8
با پیشرفت فناوری اطلاعات در اواخر دهه 1970 و در اوایل 1980، اتوماسیون به جلوی باجه توسعه یافت و به این ترتیب مدیریت سیستم های اطلاعاتی شروع شد. در این دوره امکان انتقال آنلاین از طریق به کارگیری ترمینال در جلوی باجه فرآهم آمد. این ترمینال از طریق خطوط مخابراتی به کامپیوتر های بزرگ مرکزی متصل می شدند و امکان انتقال اطلاعات به صورت موثر بین شبکه های بزرگ کامپیوتری و ترمینال های ورودی و خروجی بوجود آمد. در این دوره کارمندان شعب قادر به دسترسی لحظه ای به حساب های جاری بودند. اما کماکان به روزرسانی حساب ها و تهیه گزارش های مربوط، توسط پردازش گرهای مرکزی، شبانه انجام می شد. در این دوره بانک ها برای اتوماسیون جلوی باجه مجبور بودند شبکه های مخابراتی اختصاصی داشته باشند و این شبکه در انحصار دولت، محدود و بسیار گران و پرهزینه بود. در این دوره سرعت دسترسی کارکنان بانک ها به حساب های مشتریان و سرعت انتقال اطلاعات افزایش یافت. با این حال هنوز تمایل به استفاده از اسناد کاغذی وجود داشت و فقط کاربرد انبوه آن تا حدودی برطرف شد. اگرچه ترمینال ها امکان جستجو و پردازش را آسان کردند اما هنوز تمامی کارها توسط کارکنان بانک و از طریق ورود اطلاعات و گردش حساب ها به ترمینال ها صورت می گرفت و بانک ها نمی توانستند کارکنانشان را کاهش دهند. نرم افزارهای بکار گرفته شده در این دوره، غیر یکپارچه و جزیره ای هستند و محصولات مختلف بانکی شامل انواع حساب های بانکی، وام ها، سرویس های بیمه ای و نقل وجوه مستلزم مراجعه مشتری به شعب بانک هاست و یکپارچگی بین نرم افزارهای تولید شده، وجود ندارد.
2-2-3- دوره سوم – متصل کردن مشتریان به حساب هایشان

دسته بندی : پایان نامه ها

دیدگاهتان را بنویسید